Säännöt – Vedtægter

 I Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 • §1 Yhdistyksen nimi on Kööpenhaminan Suomalainen Seura ja kotipaikka Kööpenhaminan kunta Tanskassa.

II Yhdistyksen tarkoitus

 • §2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kööpenhaminassa ja muualla Tanskassa asuvien suomalaisten yhdyssiteenä sekä tukea pyrkimystä säilyttää suomen kieli ja suomalainen kulttuuriperintö, parantaa jäsentensä mahdollisuuksia seurata Suomen tapahtumia, toimia jäsentensä hyödyksi ja virkistykseksi sekä edistää paikallisten ihmisten Suomen ja Suomen tapahtumien tuntemusta.
 • §3 Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton.

III Yhdistyksen jäsenet

 • §4 Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä.
 • §5 Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa seuran jäsenmaksua. (Ohessa liite: Ohjeistus tunnustusten myöntämiselle)
 • §6 Yhdistyksen jäsen voidaan johtokunnan päätöksellä erottaa yhdistyksestä, jos hän toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai vahingoittaa sen mainetta. Yhdistyksen jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi johtaa jäsenyyden menettämiseen.

IV Yhdistyksen kokoukset

 • §7 Yhdistyksen korkein päätösvaltainen elin on vuosikokous. Sääntömääräinen vuosikokous pidetään kerran vuodessa, tammikuussa. Johtokunta lähettää kirjallisen kokouskutsun vähintään neljätoista (14) päivää aikaisemmin. Kokouskutsun tulee sisältää mm. seuraavat asiat:
  • Kokouksen puheenjohtajan valinta
  • Vuosikokouksen laillisuus
  • Kokouksen sihteerin valinta
  • Johtokunnan vuosikertomus
  • Tarkastetun tilinpäätöksen (1.1.-31.12.) esittäminen ja hyväksyminen
  • Keskustelu seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta, tässä yhteydessä mm. seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruuden määrääminen
  • Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan vaalit
  • Neljän-kuuden (2-6) johtokunnan jäsenen ja neljän (4) varajäsenen vaalit
  • Kahden (2) tilintarkastajan ja näiden varamiesten valinta
  • Yhdistyksen toiminta tulevan vuoden aikana
  • Muut mahdolliset asiat
 • §9
  • Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu.
  • Vuosikokouksessa kullakin läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni.
  • Äänestys tapahtuu kättä nostamalla, ellei yksi (1) jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä.
  • Kokouksen asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, lukuun ottamatta §§:ssä 15 ja 16 mainittuja asioita.
  • Arpa ratkaisee äänten mennessä tasan.
  • Vuosikokous voi jakaa johtokunnan luottamustehtävät kahden tai useamman henkilön kesken.
 • §10 Johtokunta voi tarpeen mukaan kutsua koolle ylimääräisen vuosikokouksen tai milloin vähintään kymmenen (10) jäsentä sitä kirjallisesti anoo. Jälkimmäisessä tapauksessa kokoon kutsumisen on tapahduttava neljäntoista (14) päivän kuluessa. Ylimääräisen vuosikokouksen puheenjohtajana toimii yhdistyksen puheenjohtaja.

V Yhdistyksen johtokunta

 • §11
  • Johtokunnan jäsenet valitaan yhdistyksen jäsenten joukosta vuosikokouk­sessa. Johtokunta on yhdistyksen toimeenpaneva elin. Johtokunta suunnit­telee yhdistyksen toiminnan yhdistyksen sääntöjen ja tavoitteiden sekä vuosikokouksessa tehtyjen päätösten mukaisesti.
  • Puheenjohtaja toimii johtokunnan kokousten johtajana, esittää edellisenkokouksen pöytäkirjan hyväksyttäväksi, johtaa asioiden käsittelyä ja toimii yhdistyksen etujen puolesta. Puheenjohtaja vastaa päätösten toimeenpanosta, avaa vuosikokouksen ja johtaa puheenjohtajan vaalin, esittää vuosikertomuksen sekä päättää vuosikokouksen.
  • Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.
  • Sihteeri laatii pöytäkirjat johtokunnan kokouksissa, hoitaa yhdistyksen kirjeenvaihdon, lähettää kokouskutsut sekä laatii johtokunnan vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta.
  • Rahastonhoitaja vastaa yhdistyksen kirjanpidosta, hoitaa rahaliikenteen, esittää yhdistyksen tulo- ja menoarvion, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä sekä esittää tilinpäätöksen tilintarkastajille ja vuosikokoukselle .
 • §12 Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle tarpeen mukaan, tai milloin vähintään kaksi (2) jäsentä sitä kirjallisesti anoo. Johtokunta on päätösvaltainen, kun joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä on paikalla. Asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
 • §13 Kahden johtokunnan jäsenen allekirjoitus, joista toisen on oltava joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, sekä sitoo että velvoittaa yhdistyksen. Rahastonhoitajalla on valtuus kaikille yhdistyksen tileille. Koko johtokunnan on kirjallisesti hyväksyttävä yhdistyksen kiinteän omaisuuden sekä myynti, osto että panttaus.

VI Muita määräyksiä

 • §14 Yhdistyksen kieli on suomi.
 • §15 Sääntöjen muuttamasehdotukset on käsiteltävä kahdessa (2) toisiaan seuraavassa vuosikokouksessa tai ylimääräisessä vuosikokouksessa. Tämä on mainittava kokouskutsussa. Muutosehdotukset on hyväksyttävä ensimmäisessä kokouksessa vähintään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä ja toisessa kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. Sääntöjen §§:ien 2, 15 ja 16 muutokset voidaan lopullisesti päättää ainoastaan varsinaisessa vuosikokouksessa.
 • §16 Yhdistystä ei voida millään päätöksellä lakkauttaa. Mikäli yhdistyksen toiminta lamautuu siinä määrin, ettei sillä yhden vuoden aikana ole ollut ainoatakaan päätösvaltaista kokousta, on yhdistyksen omaisuus, irtaimisto sekä arkisto luovutettava säilytettäväksi Suomen Kööpenhaminan-Suurlähetystölle, jolla on oikeus edelleen luovuttaa yhdistyksen arkisto säilytettäväksi Suomen Ulkoasiainministeriön Keskusarkistoon. Ellei yhdistys viiden (5) vuoden kuluessa ole uudelleen aloittanut toimintaansa, on Suomen Suurlähetystö oikeutettu käyttämään omaisuuden hyväntekeväisyyteen oman harkintansa mukaan.

Kööpenhaminassa 31. päivänä tammikuuta 2015

 

Vedtægter for Københavns Finske Forening

I Foreningens navn og hjemsted

 • §1 Foreningen navn er Københavns Finske Forening og hjemsted Københavns kommune.

II Foreningens formål

 • §2 Foreningens formål er at fremme kontakten mellem finner i København og det øvrige Danmark og medvirke til bevaring af det finske sprog og den finske kulturarv, at formidle information om aktuelle begivenheder i Finland, at virke til gavn og fornøjelse for medlemmerne og at udbrede alment kendskab til Finland og de finske forhold.
 • §3 Foreningen er politisk og religiøst uafhængig.

III Foreningens medlemmer

 • §4 Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens arbejde og er villig til at overholde foreningens vedtægter.
 • §5 Til æresmedlem kan foreningen udnævne en person, der har ydet en særlig indsats for foreningen. Et æresmedlem er fritaget fra at betale kontingent. (Vedlagt bilag: Vejledning vedr. bevilling af erkendelser.)
 • §6 Misligholdelse af medlemskabet, herunder manglende kontingentbetaling eller opførsel, der er uforenelig med foreningens formål eller til skade for foreningens anseelse, kan medføre tab af medlemskabet.

IV Foreningens møder

 • §7 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i løbet af januar måned. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst fjorten (14) dages varsel. Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
  • Valg af dirigent
  • Generalforsamlingens lovlighed
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens årsberetning
  • Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for regnskabsåret (1.1.-31.12.)
  • Drøftelse af budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af næste års kontingent
  • Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer
  • Valg af fire-seks (4-6) bestyrelsesmedlemmer og fire (4)suppleanter
  • Valg af to (2) revisorer og to (2) suppleanter

Foreningens virksomhed i det kommende år
Eventuelt

 • §9

a. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.
b. På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem én stemme.
c. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, medmindre ét (1) af medlemmerne
begærer skriftlig afstemning.
d. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de i §§ 15 og 16 nævnte tilfælde.
e. I tilfælde af stemmelighed, sker afgørelsen ved lodtrækning.
f. Generalforsamlingen kan efter behov dele en bestyrelsespost mellem to eller flere personer.

 • §10 En ekstraordinær generalforsamling kan efter behov indkaldes af bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring af mindst ti (10) medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal mødet indkaldes inden for fjorten (14) dage. På ekstraordinær generalforsamling er formanden dirigent.

V Bestyrelsen

 • §11

a. Bestyrelsesmedlemmerne vælges blandt foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Bestyrelsen er foreningens overordnede ledelse. Besty­relsen tilrettelægger foreningens aktiviteter og handler i overensstem­melse med de mål og midler, der fremgår af vedtægterne og beslutningerne på generalforsamlingen.
Formanden er dirigent ved bestyrelsesmøderne og fremlægger referatet fra det forrige møde til godkendelse, leder drøftelserne og varetaget foreningens sag. Formanden er ansvarlig for beslutningernes gennemførelse. Ved generalforsamlingen byder formanden velkommen, leder valget af dirigent, aflægger årsberetningen samt afslutter generalforsamlingen.
c. Næstformanden varetager formandens funktioner ved dennes fravær.
d. Sekretæren udarbejder referaterne ved bestyrelsesmøderne, varetager foreningens korrespondance, udsender mødeindkaldelserne og udarbejder bestyrelsens beretning.
e. Kassereren fører foreningens regnskab, er ansvarlig for medlemsregistrets ajourføring, fremlægger budgetforslag, fremlægger årsregnskabet for revisorerne samt aflægger regnskabsberetningen for generalforsamlingen og revisorerne.

 • §12 Formanden indkalder bestyrelsen efter behov eller efter skriftlig begæring fra mindst to (2) bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutnings­dygtig, når enten formanden eller næstformanden og mindst tre (3) bestyrelses­medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 • §13 Foreningen berettiges og forpligtes ved underskrift af to (2) bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være foreningens formand eller næstformand. Kassereren har tegningsret for alle foreningens konti. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal hele besty­relsen underskrive.

VI Andre bestemmelser

 • §14 Foreningens sprog er finsk.
 • §15 Forslag til vedtægtsændringer skal behandles på to (2) efter hinanden følgende generalforsamlinger eller ekstraordinære generalforsamlinger. Dette skal nævnes i mødeindkaldelsen. For endelig godkendelse skal forslaget på første møde godkendes med simpelt flertal og på andet møde med totredjedels (2/3) flertal. Endelig godkendelse af ændringer af ved­tægternes §§2, 15 og 16 kan kun foregå på en ordinær generalforsamling.
 • §16 Der kan ikke træffes nogen beslutning om foreningens ophør. I tilfælde af, at foreningens aktiviteter ophører således, at der ikke i løbet af et år er blevet afholdt et eneste beslutningsdygtigt bestyrelsesmøde, skal foreningens indbo, midler og arkiv deponeres ved Finlands Ambassade i København, der har ret til at overdrage foreningens arkiv til opbevaring i Udenrigsministeriets centralarkiv i Finland. Hvis foreningen i løbet af fem (5) år fra det sidste beslutningsdygtige bestyrelsesmøde ikke har genoptaget sine aktiviteter, har ambassaden ret til at disponere over formuen efter skøn til velgørenhedsformål.

København, den 31 januar 2015

Siirry sivun alkuun